Program

Tworzymy niezależne, samorządowe porozumienie mieszkańców. Stawiamy na odpartyjniony samorząd. Jesteśmy oddolnym ruchem obywateli, działających ponad podziałami na rzecz rozwoju Częstochowy. Chcemy skutecznie rozwiązywać problemy częstochowian. Zrobimy wszystko, by stworzyć odpowiednie warunki życia, pracy i rozwoju dla wszystkich. Częstochowianie zasługują na lepszą przyszłość.

Częstochowa musi dołączyć do najlepszych miast w Polsce. Dlatego przygotowaliśmy program rozwoju gospodarczego miasta i dobrobytu częstochowian. To program stworzony przez mieszkańców dla mieszkańców.

1. ROZWÓJ GOSPODARCZY CZĘSTOCHOWY
Stawiamy na zwiększenie ilości miejsc pracy w Częstochowie. Stworzymy przyjazny klimat dla inwestorów poprzez ograniczenie biurokracji i indywidualne podejście do przedsiębiorców. Stworzymy przyjazny system podatkowy. Pomożemy młodym przedsiębiorcom w rozpoczęciu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Zainicjujemy współpracę przemysłu z uczelniami wyższymi. Rozwiniemy szkolnictwo zawodowe dopasowując je do potrzeb rynku. Wykorzystamy szansę jaką dają specjalne strefy ekonomiczne. Będziemy lepiej współpracować z operatorami terenów poprzemysłowych.

2. PRZECIWDZIAŁANIE WYLUDNIENIU MIASTA
Zaproponujemy skuteczne programy prorodzinne. Szczególną opieką otoczymy rodziny wielodzietne oraz seniorów. Stworzymy system opieki nad dziećmi, by rodzice, a zwłaszcza kobiety, mogli realizować swoje plany zawodowe. Obniżymy czynsze w mieszkaniach komunalnych, ułatwimy ich wykupywanie oraz usprawnimy system remontów i napraw. Damy szansę młodemu pokoleniu, wspierając lokalnych przedsiębiorców, którzy zatrudnią absolwentów częstochowskich uczelni i szkół.

3. MNIEJ POLITYKI W SAMORZĄDZIE – CZĘSTOCHOWA MIASTEM JEJ MIESZKAŃCÓW
Oddamy Częstochowę jej mieszkańcom. Poprawimy funkcjonowanie instrumentów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego tj. inicjatyw lokalnych, budżetu partycypacyjnego czy inicjatyw uchwałodawczych, a także wprowadzimy kolejne, np. wysłuchanie obywatelskie. Organizacje pozarządowe będą miały większy wpływ na samorząd. Usprawnimy prowadzenie miejskich konsultacji społecznych. Rozszerzymy kompetencje rad dzielnic.

4. MĄDRA POLITYKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA
Będziemy szanować pieniądze podatników. Zadbamy o dyscyplinę finansową miasta. Inwestycje będą dopasowane do potrzeb mieszkańców i możliwości budżetu. Zadbamy o częstochowskie drogi i chodniki oraz pozostałą infrastrukturę, stawiając na wysoką jakość inwestycji i wiarygodność wykonawców. Uzdrowimy finanse miejskie opracowując plan zbilansowania wydatków i przychodów miasta w długim okresie.

5. EDUKACJA PODSTAWĄ ROZWOJU MIASTA
Odbudujemy częstochowskie szkolnictwo zawodowe, by odpowiadało potrzebom rynku pracy i dawało młodym szansę na jej znalezienie. Postawimy także na wychowanie młodzieży, m.in. przez edukację kulturalną i sport. Będziemy systematycznie modernizować i remontować budynki szkolne i znajdujące się przy nich obiekty sportowe. Postawimy na kreatywność dyrektorów szkół i nauczycieli, a także ograniczymy zbędną biurokrację w ich pracy. Wesprzemy częstochowskie środowisko akademickie w jego staraniach o utworzenie uniwersytetu.

6. SKUTECZNA SŁUŻBA ZDROWIA
Stawiamy na zdrowie częstochowian. Poprawimy funkcjonowanie Miejskiego Szpitala Zespolonego poprzez sukcesywną modernizację oddziałów i pozyskanie nowoczesnego sprzętu. Będziemy realizować programy zdrowotne odpowiadające aktualnym potrzebom mieszkańców. Zadbamy o profilaktykę, wspierając aktywne spędzanie wolnego czasu, uprawianie sportu i promocję zdrowego żywienia, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i seniorów.

7. KULTURA OTWARTA NA WSZYSTKICH
Częstochowianie będą mogli dobrze spędzić wolny czas. Udoskonalimy funkcjonowanie i ofertę programową miejskich instytucji kultury. Poszerzymy system stypendialny dla młodych artystów także o możliwość pokazania się publiczności. Będziemy wspierać inicjatywy oddolne tzn. amatorski ruch artystyczny, przedsięwzięcia związane z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi czy niezależnymi animatorami.

8. SPORT SZANSĄ ROZWOJU
Odbudujemy silną pozycję częstochowskiego sportu. Będziemy promować i wspierać zajęcia sportowo-rekreacyjne wśród dzieci i młodzieży. Unowocześnimy bazę sportową przy szkołach. Przygotujemy ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób dorosłych. Stworzymy bazę sportową oraz system finansowania klubów i stowarzyszeń sportowych umożliwiające im osiąganie sukcesów.

9. PRZYJAZNA KOMUNIKCJA MIEJSKA
Komunikacja miejska będzie wygodna i punktualna. Zahamujemy wzrost cen biletów. Poprawimy funkcjonowanie komunikacji miejskiej – trasy i godziny kursowania dopasujemy do potrzeb pasażerów. Komunikacja miejska będzie uprzywilejowana w ruchu drogowym. Unowocześnimy tabor autobusowy i tramwajowy oraz infrastrukturę przystankową.

10. BEZPIECZNE MIASTO
Podniesiemy poziom bezpieczeństwa publicznego oraz drogowego. Zadbamy o bezpieczeństwo dzieci przez intensywne działania prewencyjne w sąsiedztwie placówek oświatowych oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. Rozwiniemy sieć wizyjnego monitoringu miejskiego, dbając jednak o prawa mieszkańców do zachowania prywatności. Na nowo zdefiniujemy funkcję straży miejskiej wspieranej przez dodatkowe patrole policji finansowane z budżetu miasta.

11. SPRAWIEDLIWA POMOC SPOŁECZNA
Skorzystamy z wiedzy i wsparcia organizacji zajmujących się pomocą najbardziej potrzebującym. Zwiększymy ilość organizacji i podmiotów, które będziemy wspierać finansowo i organizacyjnie w obszarze pomocy społecznej. Przeznaczymy więcej środków na pomoc społeczną także poprzez uszczelnienie systemu, tak aby wsparcie trafiało do osób naprawdę go potrzebujących.

12. CZĘSTOCHOWA PRZYJAZNA NIEPEŁNOSPRAWNYM
Usuniemy bariery architektoniczne. Opracujemy mapy dostępności infrastruktury miejskiej dla osób niepełnosprawnych. Będziemy wspierać aktywizację osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz ich integrację poprzez aktywne włączenie w życie społeczne, kulturalne i sportowe. Szczególną opieką otoczymy niepełnosprawne dzieci i młodzież.

13. MIASTO CZYSTE I ZIELONE
Naprawimy reformę śmieciową w mieście. Miasto podzielimy na sektory – zdrowa konkurencja między firmami podniesie jakość świadczonych usług wywozu śmieci. Uprzątniemy śmieci z lasów i rowów. Zadbamy, by w Częstochowie było więcej zieleni, promenad, parków i skwerów. Rozbudujemy sieć kanalizacyjną obejmując nią kolejne obszary miasta. Uporządkujemy gospodarkę wodno-ściekową chroniąc zasoby wód wgłębnych. Poprawimy stan powietrza poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji oraz emisję ze źródeł komunikacyjnych.

14. UPORZĄDKOWANIE PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
Przygotujemy i uchwalimy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, aby pokryły możliwie największy obszar miasta. Damy podstawy do rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz przygotowania terenów dla inwestorów.